พ.อ.สมหมายนำทีมยึดตัดต้นยางบุกรุกป่าสงวนกว่า 40,000 ต้น

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 25 พ.ค.63 พ.อ.สมหมาย  บุษบา  รอง ผบ.มทบ.28/ รอง ผอ.รมน.จ.เลย  พร้อมด้วยกำลังพล กอ.รมน.จ.เลย บูรณาการสนธิกำลังร่วมกับ มทบ.28 ป่าไม้จังหวัดเลย ทสจ.เลย หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ด่านซ้าย  ตร.สภ.โคกงาม และร้อย ทพ.2104 ลงพื้นที่สนับสนุนภารกิจตัดฟันพืชผลอาสิน  ตามมาตรา 25 แห่ง พรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507  ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ  พื้นที่ 610 ไร่เศษ จำนวนต้นยางพารา 42,700 ต้น อายุประมาณ 10 ปี ท้องที่หมู่ 1 ต.โคกงาม  อ.ด่านซ้าย จ.เลย

ทั้งนี้ พ.อ.สมหมาย  บุษบา  รอง ผบ.มทบ.28/ รอง ผอ.รมน.จ.เลย (ท.) ได้คำนึงถึงการอยู่ร่วมกันของประชาชนผู้อยู่อาศัยในเขตป่า โดยมุ่งหวังให้เกิดความผาสุกของชีวิตในการดำรงชีพ และเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี บนพื้นฐานของความยั่งยืนในที่ทำกินและอาชีพ โดยรัฐ จะได้มีเป้าหมายพื้นที่ป่าเพิ่มขึ้น และพื้นที่สีเขียวในอีก 20 ปีข้างหน้า โดยต้องใช้พื้นที่ป่าน้อยที่สุดและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ ผ่านการออกแบบที่กลมกลืนกับธรรมชาติ เพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนได้ในอนาคตต่อไป

Visitors: 4,072