มทบ.28 มอบเงิน น้ำตาล น้ำดื่มให้วัดศรีสุทธาวาสเนื่องในวันวิสาขบูชา

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 6 พ.ค.63  ที่ วัดศรีสุทธาวาสพระอารามหลวง (วัดเลยหลง) ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย พ.อ.สมหมาย  บุษบา  รอง ผบ.มทบ.28 / รอง ผอ.รมน.จ.เลย นายภัทราวุธ  มุณีรัตน์ อุตสาหกรรม จ.เลย  มอบเงิน น้ำตาล จำนวน 100 กิโลกรัม และน้ำดื่ม ถวายให้กับวัดศรีสุทธาวาส  เนื่องในวันวิสาขบูชา  ในห้วงที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคแพร่ระบาด (COVID - 19 )  เพื่อตอบสนอง พระดำริ ของ "สมเด็จพระสังฆราช" ให้วัดตั้งโรงทานช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด - 19 

ด้วยเจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) มีพระบัญชาโปรดให้ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พิจารณาสั่งการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ให้ประสานงานกับวัดทั่วราชอาณาจักรซึ่งมีศักยภาพเพียงพอ จัดตั้งโรงทาน ช่วยเหลือผู้ประสบความยากลำบากในสถานการณ์โรคระบาด ทั้งนี้ มิใช่การบังคับ แต่เป็นการกำหนดแนวทางประสานความร่วมมือ ประสานภารกิจร่วมกับหน่วยงานต่าง  ๆ

นโยบาย พ.อ.สมหมาย  บุษบา รอง ผบ.มทบ.28 / รอง ผอ.รมน.จ.เลย ได้ให้ความสำคัญ ในสถานการณ์ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคแพร่ระบาด (COVID - 19 )  เพื่อบูรณาการทุกภาคส่วน ฯ  สนอง ดำริ  "สมเด็จพระสังฆราช"  ด้วยความห่วงใยความเป็นอยู่พระสงฆ์ อีกทั้งการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน  และให้สถาบันพระพุทธศาสนามั่นคงสืบทอดตลอดไป