‘พช.เลย’รับสมัครนักการตลาดรุ่นใหม่ รุกโอทอปออนไลน์ สู้วิกฤตโควิด-19

เวลา 09.30 น. วันที่ 5 พ.ค.63 ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย ศาลากลางจังหวัดเลย ชั้น 4 นางชะตา ธุลีจันทร์ พัฒนาการจังหวัดเลย พร้อมด้วยนางอรอุมา โสมาศรี พัฒนาการอำเภอเมืองเลย รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย และนางสาวทิพวัลย์ ทันหา หัวหน้าฝ่ายอำนวยการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย ติดตามและให้กำลังใจ การรับสมัครจ้างบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่ง นักการตลาดรุ่นใหม่(OTOP) ในการส่งเสริมผลิตภันฑ์ OTOP และการท่องเที่ยว

สำหรับการเปิดรับสมัครตำแหน่งนักการตลาดรุ่นใหม่ จังหวัดเลย นั้นเปิดรับจำนวนทั้งสิ้น 3 อัตรา โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ คือ มีอายุ 20 ปี ขึ้นไปแต่ไม่เกิน 45 ปี เป็นผู้มีภูมิลำเนาในจังหวัดเลย จบการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เทคโนโลยีต่างๆช่วยในการอำนวยการด้านการตลาดออนไลน์ ดำเนินการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-7 พฤษภาคม 2563 และสอบสัมภาษณ์และทดสอบทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อการตลาดออนไลน์ วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563 อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม-30 กันยายน 2563

ทั้งนี้พลังของคนรุ่นใหม่ จะจุดประกายให้ชุมชนได้พบโอกาสในการพัฒนาช่องทางการจำหน่ายที่ทันสมัยตอบสนองความต้องการของลูกค้า เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนตลอดทั้งระบบไปยังผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ OTOP และการท่องเที่ยวมีช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้น