ชาวบ้าน 25 หมู่บ้าน จ.เลย สมัครใจขอปิดหมู่บ้านแพร่ระบาดโควิด-19

ชาวบ้านหลายอำเภอใน จ.เลย ผวาการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ผู้นำชุมชนหารือสมัครใจขอปิดหมู่บ้านตนเองเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิ-19

วันที่ 8 เม.ย.63 จากสถานการณ์จากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้ชาวบ้านในหลายอำเภอของ จ.เลย เกิดผวาซุ้มเสี่ยงติดเชื้อการแพร่ระบาดโควิด-19 ผู้นำชุมชนจึงประชุมหารือในหมู่บ้าน ขอสมัครใจปิดหมู่บ้านตนเอง เป็นการป้องกันการแพร่ระบาด โดยเสนอไปยังผู้ว้าฯ เลย  นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าฯ เลย ในฐานะผู้กำกับการ บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดเลย ได้ลงนามออกหนังสือ โดยคำสั่งระบุว่า โดยกระทรวงสาธารณสุขและออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องชื่อ และอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตรายฉบับที่ 3 พ. ศ. 2563 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 กำหนดให้โรคติดต่อโควิ-19 เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ. ศ. 2558 นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ได้ประกาศ สถานการณ์ฉุกเฉินในเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ฉบับลงวันที่ 25 มีนาคม 63 อาศัยอำนาจตามความมาตรา 34 (7) และมาตรา 35 (2)  แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ. ศ. 2558 และข้อ 7 (1)  ประกอบด้วย 1 ข้อ 10 และข้อ 13, 2 ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ฉบับที่ 1 ลงวันที่ 25 มีนาคม 63 ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเลย ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 4/2561 3 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 63 มีมติเห็นชอบปิดหมู่บ้านตามความสมัครใจ จึงขอคำสั่งต่อไปนี้

อำเภอเมือง บ้านสวนกล้วย หมู่ 5 ต.กกทอง , อ.วังสะพุง บ้านยางเดี่ยว หมู่ 10 ต.เขาหลวงบ้านนาหลวง หมู่ 4 ต.เขาหลวง บ้านหมากแข้ง หมู่ 4 ต.หนองงิ้ว บ้านกกกอก หมู่ 4 ต.หนองงิ้ว 

อำเภอเชียงคาน บ้านวังอาบช้าง หมู่ 5 ต.เขาแก้ว บ้านหัวหินชา หมู่ 4 ต.ธาตุ บ้านแก่งมี้ หมู่ 6 ต.นาซ่าว 

อำเภอด่านซ้าย บ้านห้วยลาด หมู่ 5 ต.อิปุ่ม บ้านปากแดง หมู่ 4 ต.วังยาว บ้านนาเบี้ย หมู่ 7 ต.นาหอ 

อำเภอนาด้วง บ้านหนองแคน หมู่ 4 ต.นาด้วง 

อำเภอภูหลวง บ้านแก่งศรีภูมิ หมู่ 4 ต.แก่งศรีภูมิ 

อำเภอท่าลี่ บ้านน้ำกระทง หมู่ 4 ต.ท่าลี่ บ้านวังเป่ง หมู่ 5 ต.บ้านน้ำทูน 

อำเภอผาขาว บ้านพร้าว หมู่ 2 ต.บ้านเพิ่ม , อำเภอเอราวัณ บ้านม่วง หมู่ 5 ต.ผาสามยอด 

อำเภอภูกระดึง บ้านห้วยกองข้าว หมู่ 11 ต.ผานกเค้า บ้านพองหนีบ หมู่ 5 ต.ศรีฐาน 

อำเภอหนองหิน บ้านผาหวาย หมู่ 3 ต.ปวนพุ , อำเภอปากชม บ้านนานกปีด หมู่ 5 ต.ห้วยบ่อซืน 

อำเภอภูเรือ บ้านหินสอ หมู่ 5 ต.ปลาบ่า บ้านดง หมู่ 9 ต.ท่าศาลา บ้านไฮตาก หมู่ 6 ต.ลาดค่าง 

อำเภอนาแห้ว บ้านบ่อเมืองน้อย หมู่ 5 ต.นาแห้ว

โดยให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อทั้ง 25 หมู่บ้านพิจารณาตรวจคัดกรองบุคคลที่ผ่านจุดคัดกรองห้ามประชาชนเข้าหรือออกพื้นที่ดังกล่าวเว้นแต่หรือกรณีได้รับอนุญาตจากพนักงานควบคุมโรคติดต่อมีผลตั้งแต่วันที่ 1-30 เมษายน