ปล่อยแถวเคอร์ฟิว

เมื่อเวลา 21.00 น. วันที่ 3 เมษายน 63 ณ หน้าลานด้านหน้าสถานีตำรวจภูธรเมืองเลย พ.อ.สมหมาย บุษบา รอง ผบ.มทบ. 28/รอง ผอ.รมน.จ.เลย  เข้าร่วมเปิดพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมและการฝ่าฝืนพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548  มีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย/ผอ.รมน.จ.เลย เป็นประธาน พร้อมด้วย พล.ต.ต.วิบูลย์ วงศ์ก้อม ผบก.ภ.จว.เลย และ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมออกปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของนายกรัฐมนตรีในการที่จะจำกัดการแพร่ระบาดของโรคโคโร่น่า 2019 (COVID-19) ไม่ให้ขยายออกไปเป็นวงกว้าง ในภาวะฉุกเฉิน ในพื้นที่จังหวัดเลย รายละเอียดดังนี้

 1.ตามที่นายกรัฐมนตรี ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ ทั่วราชอาณาจักรอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ไปแล้วนั้น และในการนี้มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหลายประการที่มีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตโดยปกติสุขของประชาชน

 2.กอ.รมน.จังหวัด ล.ย. /ศรมน.จ.เลย ได้รับมอบหมายให้บูรณาการ กำลังข้าราชการฝ่ายต่างๆ ออกปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของนายกรัฐมนตรีในการที่จะจำกัดการแพร่ระบาดของโรคไม่ให้ขยายออกไปเป็นวงกว้าง จึงต้องมีการร่วมบูรณาการกำลังในการปล่อยแถว จึงได้กำหนดให้มีการปล่อยแถวข้าราชการฝ่ายต่างๆ ออกตรวจตรา กวดขัน บังคับใช้กฎหมาย เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามประกาศ ให้ดำเนินการตามนโยบายการควบคุมโรคติดต่อของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด

3.วัตถุประสงค์ ให้เจ้าพนักงานได้ออกประชาสัมพันธ์ ประกาศ คำสั่ง และบังคับใช้กฎหมายตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร อาทิ การห้ามมิให้บุคคลใด ออกนอกเคหสถาน ระหว่างเวลา 22.00 น.ถึง 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น โดยการห้ามชุมนุม การห้ามเสนอข่าวอันไม่เป็นความจริง การห้ามใช้เส้นทางคมนาคม หรือ ยานพาหนะ ตลอดจนการห้ามเข้าในเขตพื้นที่ตามที่กฎหมายกำหนด