ส.ทวีภัณฑ์ เฝ้าระวังการแพร่ระบาดการติดเชื้อไวรัสโควิด 19 Big cleaning days

วันที่ 11 มี.ค.63 ที่ ส.ทวีภัณฑ์ สโตร์ ซุปเปอร์เซฟ อ.เมือง จ.เลย รับผิดชอบต่อพื้นที่เปรียบเสมือนการรับผิดชอบของสังคมเช่นเดียวกัน จัดมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดการติดเชื้อไวรัสโควิด 19 อย่างใกล้ชิด และหามาตรการการป้องกันขั้นสูงสุด ตามมาตรฐานสุขอนามัยของกระทรวงสาธารณสุข จึงได้ทำทำความสะอาดโดยการ Big cleaning days เพื่อความปลอดภัยของลูกค้า พนักงาน ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บริการทุกท่านเป็นสำคัญ

 ส.ทวีภัณฑ์ สโตร์ ซุปเปอร์เซฟ ขอให้ลูกค้ามั่นใจว่า จะปฏิบัติตามแนวทางมาตรฐานอนามัยอย่างดีและเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของลูกค้า พนักงานทุกท่าน และขอความร่วมมือไปยังผู้ที่เพิ่งกลับจากเดินทางไปยังประเทศกลุ่มเสี่ยง ปฏิบัติตามนโยบายของภาครัฐ ด้วยการเฝ้าระวังตนเองภายในระยะเวลา 14 วัน 

ส.ทวีภัณฑ์ สโตร์ ซุปเปอร์เซฟ "ห้างคนไทย..คืนกำไรสู่ท้องถิ่น"

Visitors: 3,389