รองผู้ว่าฯ เลย ตรวจเฝ้าระวังการลักลอบนำเข้าน้ำมันปาล์มและผลิตภัณฑ์ปาล์มน้ำมัน ผิดกฎหมาย

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 25 ก.พ.63 ห้องประชุมวายุภักษ์ ด่านพรมแดนบ้านากระเซ็ง ด่านศุลกากรท่าลี่ อ.ท่าลี่ จ.เลย นายชนาส ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าฯ เลย เป็นประธานการประชุมการป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้าน้ำมันปาล์มและผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์ม มีนางเบญจวรรณ ตัญญู พาณิชย์จังหวัดเลย นายเชาว์ เฉลิมเกียรติ นายด่านศุลกากรท่าลี่ หน.ส่วนราชการที่ เข้าร่วมประชุม

 นายชนาส ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า ตามมติคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2562 ถึงคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 สรุปดังนี้ มอบหมายหน่วยงาน กระทรวงการคลัง(กรมศุลกากร) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงกลาโหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพลังงาน กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ดำเนินการปราบปรามการลักลอบนำเข้าน้ำมันปาล์มและผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์ม

นางเบญจวรรณ ตัญญู พาณิชญ์จังหวัดเลย กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงพาณิชย์เห็นสมควรคงมาตรการควบคุมการขนย้ายปาล์มน้ำมัน ซึ่งเป็นสินค้าควบคุม เพื่อรักษาเสถียรภาพของระบบตลาดและราคาน้ำมันปาล์ม ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2562 คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 62 พ.ศ.2562 เรื่อง การควบคุมการขนย้ายน้ำมันปาล์ม ห้ามมิให้ขนย้ายปาล์มน้ำมันตั้งแต่ 25 กิโลกรัมขึ้นไปโดยทางบกหรือทางทะเล เว้นแต่จะได้รับอนุญาต และวันนี้จึงได้ประชุมซักซ้อมความเข้าใจกับหน่วยปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อรายงานสถานการณ์ปาล์มน้ำมันในจังหวัดเลย และเพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาการลักลอบนำเข้าน้ำมันปาล์มและผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์ม ในพื้นที่แนวชายแดนของจังหวัดเลยด้วย

Visitors: 4,075