รอง ผบ.มทบ.ฝึกจัดตั้งทบทวนหมู่บ้าน อพป.

วันที่ 23 ก.พ.63 ณ บ.หมากแข้ง ต.กกสะทอน อ.ด่านซ้าย จ.เลย พ.อ.สมหมาย บุษบา รอง ผบ.มทบ.28 / รอง ผอ.รมน.จังหวัด ล.ย.(ท.) ดำเนินโครงการฝึกจัดตั้ง ทบทวนหมู่บ้าน อพป.ประจำปี 2563 เพื่อฝึกอบรมประชาชนในหมู่บ้าน อพป. ให้มีจิตสำนึกด้านความมั่นคงและให้ความร่วมมือ ในการสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง มีความรักในถิ่นฐานที่อยู่ของตนเอง เห็นประโยชน์ของชาติและส่วนรวมเป็นที่ตั้ง ผลักดันและจูงใจให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ จัดตั้งเครือข่ายข่าวภาคประชาชน และป้องกันภัยด้านความมั่นคงทุกรูปแบบ

 เพื่อฝึกอบรมประชาชนในหมู่บ้าน อพป. ให้มีจิตสำนึกด้านความมั่นคงและให้ความร่วมมือ ในการสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง มีความรักในถิ่นฐานที่อยู่ของตนเอง เห็นประโยชน์ของชาติและส่วนรวมเป็นที่ตั้ง ผลักดันและจูงใจให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและป้องกันตนเองในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ ตามแผนการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ จัดตั้งเครือข่ายข่าวภาคประชาชนในการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยภายในโดยการแจ้งข่าวสารข้อมูล ภัยคุกคามความมั่นคงทุกรูปแบบ ผนึกกำลังทุกภาคส่วนในการพัฒนาเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่หมู่บ้าน อพป. ให้มีความเข้มแข็งสามารถป้องกันภัยด้านความมั่นคงทุกรูปแบบโดยเฉพาะความเร่งด่วนที่กำหนดไว้ในแผนการเสริมสร้างตำบลมั่นคง ปลอดภัย ที่มุ้งเน้นใน 6 มิติสำคัญประกอบด้วย อาชีพและรายได้ อุบัติเหตุ บนท้องถนน สามัคคีปรองดอง ยาเสพติด อาชญากรรม และบรรเทาสาธารณภัย ให้ประชาชนหมู่บ้าน อพป. มีความจงรักภักดีเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และสถาบันหลักของชาติ อบรมหลักสูตรทบทวนหมู่บ้าน อพป. มีกิจกรรมที่สำคัญ อาทิ เช่น ชุดครูฝึกและวิทยากรเดินทางเข้าหมู่บ้าน ประชาสัมพันธ์ สืบสภาพหมู่บ้าน ซ้อมร้องเพลง จัดทำแผนชุมชนเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ การตรวจค้นเพื่อป้องกันปราบปรามยาเสพติด เรียนกฎหมาย พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติฯ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (ทำฝายชะลอน้ำ) การทบทวนฝึกท่ายิง การยิงปืนด้วยกระสุนจริง การสันทนาการ (กิจกรรมรอบกองไฟ)

 ผลการปฏิบัติ คนชุมชน ในพื้นที่ชายแดน ได้รับการพัฒนามากขึ้น โดยการใช้กระบวนการมีส่วนร่วมบนพื้นฐานของความสอดคล้องกับวัฒนธรรม วิถีชีวิต และศักยภาพของแต่ละชุมชนรวมทั้งผลกระทบต่อระบบนิเวศในแต่ละพื้นที่ ประชาชนในพื้นที่ชายแดน ได้รับการส่งเสริมด้านการประกอบอาชีพ โดยการใช้ศักยภาพของชุมชนเป็นพื้นฐานในการพึ่งพาตนเอง เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนตระหนักถึงภัยคุกคามทุกรูปแบบ และบทบาทหน้าที่ในการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง และความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ สามารถจัดตั้งเครือข่ายข่าวภาคประชาชนในหมู่บ้าน อพป. เพื่อแจ้งเตือนข่าวสารสำคัญในการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยภายใน ผู้ปฏิบัติงานโครงการ อพป. ทุกระดับมีความรู้ ความเข้าใจ ในการดำเนินงานและพัฒนาไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีเอกภาพ

Visitors: 2,995