รองผู้ว่าฯ เลย เปิดโครงการเสริมสร้างกลุ่มมวลชน เป็นจิตอาสาสร้างสามัคคีปรองดอง

วันที่ 7 ก.พ.63 ณ วิทยาลัยเทคนิค อ.เมืองเลย จ.เลย นายชนาส ชัชวาลวงศ์ รอง ผวจ.เลย/รอง ผอ.รมน.จ.เลย เป็นประธานดำเนินการโครงการเสริมสร้างกลุ่มมวลชน เป็นจิตอาสาสร้างสามัคคีปรองดอง ร่วมกับ คณะครูวิทยาลัยเทคนิคเลย นักศึกษาวิทยาลับเทคนิคเลย และกำลังพล มทบ.28  มวลชนจิตอาสาจำนวน 200 คน ร่วมทำกิจกรรมการเก็บขยะทำความสะอาด และล้างถนน เพื่อสนองนโยบายลดค่า PM 2.5  ตั้งแต่บริเวณ วิทยาลัยอาชีวะศึกษาเลย - ข้าง รพ.เลย  

 กิจกรรมนี้รณรงค์ และเสริมสร้างอุดมการณ์ในลักษณะต่างๆ ที่ส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพิทักษ์รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ปลูกฝั่งจิตสำนึกรักสามัคคี สร้างความปรองดองสมานฉันท์ ให้กับคนในชาติ และเปิดโอกาสให้กับเยาวชนในทุกระดับมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมสร้างความสมานฉันท์ ร่วมมือร่วมใจทำความดีของชุมชนและสังคมขนาดเล็กในแต่ละพื้นที่ ตามลักษณะภูมิประเทศ และวัฒนธรรมความเป็นอยู่ ซึ่งสอดรับกับแผนการเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และแผนการสร้างความรัก ความสามัคคีปรองดองของคนในชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ประเด็นด้านความมั่นคง

 เพื่อให้เยาวชนและประชาชนทุกภาคส่วนเกิดความมีจิตอาสา ขยายกลุ่มที่มีความรัก ความสามัคคี มีสามัญสำนึกที่ดีต่อสังคมในการสร้างสรรค์สังคมให้สงบสุข ให้กลุ่มจิตอาสาเป็นสื่อกลางในการออกเผยแพร่ความเห็นร่วมที่จะสร้างความปรองดองในสังคม เสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ให้ประชาชน สร้างภูมิคุ้มกันในสังคมไทยในการที่จะเผชิญปัญหาต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง สร้างกลุ่มเครือข่ายที่มีความรัก ความสามัคคี มีจิตสำนึก และเป็นตัวอย่างที่ดีต่อสังคม ทำให้สังคมเกิดความสามัคคีปรองดอง มีช่องทางในการปลูกฝั่งอุดมการณ์ความรักสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รักในขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมอันดีงามของสังคมไทยให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย

 

Visitors: 4,482