กอ.รมน.เลย เปิดโครงการ บวร ร่วมใจสร้างชุมชนคุณธรรม (เยาวชนประชาธิปไตย)

วันที่ 28 ม.ค.63 ณ ศูนย์ฝึก นศท.มทบ.28 ค่ายศรีสองรัก ต.ศรีสองรัก อ.เมือง จ.เลย พ.อ.สมหมาย บุษบา รอง ผบ.มทบ.28 /รอง ผอ.รมน.จ.เลย เป็นประธานดำเนินโครงการ "บวร" ร่วมใจสร้างชุมชนคุณธรรม (เยาวชนประชาธิปไตย) เพื่อสร้างการรับรู้ทางการเมืองและการอยู่ร่วมกันตามระบอบประชาธิปไตย เพื่อขับเคลื่อนการสร้างสังคมคุณธรรมประชาธิปไตยด้วยการนำหลักการสิทธิของหน้าที่พลเมืองตามระบอบประชาธิปไตย เพื่อสนับสนุนความร่วมมือขององค์กรต่างๆ ในเชิงป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางสังคม เพื่อให้เยาวชน นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วประเทศได้ศึกษาการมีส่วนร่วม ในการส่งเสริมประชาธิปไตย และสามารถนำหลักของหน้าที่พลเมืองไปประยุกต์เพื่อสร้างความรักความสามัคคีและความเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม เพื่อสร้างความรู้เกี่ยวกับการเมืองในระบอบประชาธิปไตย ส่งผลให้ชุมชนและสังคมเข้มแข็ง   โดยมีเยาวชนนักศึกษาวิชาทหาร เข้าร่วมโครงการจำนวน 200 คน  การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Visitors: 4,473