นายแพทย์ไพจิตร์ วราชิต อดีตปลัด สธ. ตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 27 ม.ค.63 นายแพทย์ไพจิตร์ วราชิต อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานคณะตรวจเยี่ยม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีหนองหิน อ.หนองหิน จ.เลย และร่วมประชุมรับฟังผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562 โดยมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมให้การต้อนรับ

นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีหนองหิน เป็นหนึ่งในโรงพยาบาลส่งเสริมุขภาพตำบล ลูกข่าย 1 ใน 4 ของโรงพยาบาลหนองหิน โดยในปี 2562 ได้ปรับบทบาทในการเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่เน้นกิจกรรมเยี่ยมบ้านโดยทีมหมอครอบครัวให้บริการด้านสาธารณสุขทั้งเชิงรุกและเชิงรับ มุ่งเน้นบริการตามภารกิจขอสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯใน 5 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านคุ้มครองผู้บริโภคและวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน 2.ด้านภูมิทัศน์ สุขาภิบาล สิ่งแวดล้อม 3.ด้านการบริการแบบมีส่วนร่วม 4.ด้านการแพทย์แผนไทย และ 5.ด้านงานวิจัยและนวัตกรรม โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในพื้นที่เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

นายแพทย์ไพจิตร์ วราชิต กล่าวว่า ขอชื่นชมหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคประชาชนที่ได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยทุกด้าน ซึ่งจากความร่วมมือดังกล่าวเห็นได้ว่าสถานีอนามัยได้พัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้น อันจะทำก่อให้เกิดความพร้อมในทุกด้านและเป็นที่พึ่งด้านสุขภาพของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Visitors: 3,730