งานประเพณีบุญข้าวจี่ กินข้าวแดกงา เว้าจาภาษาเลย ครั้งที่ 19 (คลิป)

เมื่อเวลา 10.00 น. วันนี้ 24 ม.ค.63 ที่ ลานวัฒนธรรรมตำบลนาอ้อ อ.เมือง จ.เลย นายปัญญา วงศ์ศรีแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดงานประเพณีบุญข้าวจี่ กินข้าวแดกงา เว้าจาภาษาเลย ครั้งที่ 19 โดยมี นายก้าน กุณะวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการจัดงาน ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น  ชาวบ้านตำบลนาอ้อ เข้าร่วมกิจกรรม

 นายปัญญา วงศ์ศรีแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า ประเพณีบุญข้าวจี่ เทศบาลตำบลนาอ้อ ตรงนี้ถือเป็นความสำคัญของวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นที่สืบทอดมาเป็นเวลายาวนาน บ่งบอกถึงอัตลักษณ์เอกลักษณ์และรากเหง้าของชุมชนตำบลนาอ้อที่จะทำให้คนรุ่นหลังได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม อันดีงามให้คงอยู่สืบทอดกันต่อต่อไปจากรุ่นสู่รุ่นและสิ่งสำคัญ คือ ชาวบ้านตำบลนาอ้อทุกคนได้ฟื้นฟูอาหาร พื้นบ้านของเราคือ ข้าวจี่ข้าวง้เจียงหรือข้าวแดกงา ตลอดจนได้ฟื้นฟูภาษาถิ่นหรือภาษาเลยของเรา ให้เห็นถึงความสามัคคีของคนในชุมชน อันจะก่อ ให้เกิดความเข้มแข็งยั่งยืนของชุมชนในภายภาคหน้า

 นายก้าน  กุณะวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ กล่าวว่า ประเพณีบุญข้าวจี่บ้านนาอ้อ สมัยก่อนไม่เป็นที่รู้จักแก่บุคคลทั่วไปมากนัก ต่อมาในปีพุทธศักราช 2552 ชาวบ้านก็ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณลุงเขียว นายประพนธ์ พลอยพุ่ม ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเลย  และ  ศึกษาธิการอำเภอเมืองเลยในขณะนั้น ได้ทำการฟื้นฟูประเพณีบุญข้าวจี่บ้านนาอ้อขึ้นอย่างมีแบบแผน และเป็นระบบ ซึ่งการดำเนินการได้มีองค์กรหลากหลายองค์กร เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดงาน แล้วทำให้ประเพณีบุญข้าวจี่บ้านนาอ้ออำเภอเมือง จังหวัดเลย มีชื่อเสียงจนได้เป็นที่รู้จักแก่บุคคลทั่วไป ในฐานะหมู่บ้าน วัฒนธรรมต้นแบบของจังหวัดเลย

 การจัดงานในครั้งนี้ด้วยเทศบาลตำบลนาอ้อ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการจัดงานประเพณีบุญข้าวจี่ จึงได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนในการจัดงานประเพณีบุญข้าวจี่ ตลอดจนฟื้นฟูข้าวงาเจียง หรือข้าวแดกงา และเน้นให้มีการพูดจาภาษาเลย เพื่อเป็นการดำรงเอกลักษณ์ของชาวบ้านก็ให้เป็นที่รู้จักแก่บุคคลทั่วไป

Visitors: 3,723