กอ.รมน.เลย ตรวจเยี่ยมโครงการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีระดับตำบล

วันที่ 21 ม.ค.63 ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรกร หมู่ 7 ต.ผาขาว อ.ผาขาว จ.เลย พ.อ.สมหมาย บุษบา รอง ผอ.รมน.จ.เลย มอบให้ พ.ท.อัศนีย์ ราชภักดี หน.กนผ./ขว.กอ.รมน.จ.เลย ดำเนินโครงการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีระดับตำบล ระยะที่ 4 เพื่อเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชนในพื้นที่ ให้เกิดความร่วมมือ ในการขับเคลื่อนแนวทางการรักษาความมั่นคงสถาบันหลักของชาติภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ผ่านกิจกรรมของศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบล ส่งเสริมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และขยายผลออกไปในวงกว้างเพื่อประโยชน์ของประชาชน และส่งเสริมการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตของประชาชน และชุมชนในระดับตำบลให้เหมาะสมกับภูมิสังคมแต่ละพื้นที่ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีประชาชนเข้าร่วมโครงการจำนวน 30 คน ในกิจกรรมดังกล่าวชาวบ้านมีความต้องการที่จะเลี้ยงพันธุ์ไข่ การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Visitors: 3,388