เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนชายโขงเชียงคาน กระตุ้นเศรษฐกิจ

เมื่อเวลา 17.30 น.วันที่ 22 ธันวาคม 2562 ที่ลานวัฒนธรรม วัดท่าคก อ.เชียงคาน จ.เลย นายโสภณ สุวรรณรัตน์ และนายชนาส ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ร่วมเป็นประธานพิธีเปิดการจัดกิจกรรม "เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนชายโขงเชียงคาน จังหวัดเลย" มีหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนร่วมกิจกรรม

นายชาญชัย คงทัน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเลย กล่าวว่า ตามที่ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา มีนโยบายให้จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ให้เกิดการใช้จ่ายภายในประเทศ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้มีข้อสั่งการให้จังหวัดดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าวในรูปแบบถนนคนเดิน

จังหวัดเลย จึงได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน จัดให้มีกิจกรรม เดิน กิน ชิมเที่ยวถนนชายโขงเชียงคาน จังหวัดเลย ในครั้งนี้ระหว่างวันที่ 22 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2563 และครั้งต่อไปตลอดปี 2563 จะดำเนินการจัดกิจกรรมต่อเนื่องตลอดทั้งปี จัดอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้จัดให้มีการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ OTOP ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร และเกษตรแปรรูป สินค้าพื้นเมือง สินค้าของดีของจังหวัด รวมทั้งผู้ประกอบการร้านค้าจำนวน 400 ร้าน มีการจัดกิจกรรมสำหรับ เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไป  การแสดงถึง อัตลักษณ์วัฒนธรรมของพื้นที่ รวมถึงกิจกรรมที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม เช่น งดใช้ถุงพลาสติก โฟม และการคัดแยกขยะ นอกจากนั้นจังหวัดเลยได้เตรียมแผนการ จัดกิจกรรม "ถนนคนเดิน" ขยายไปยังพื้นที่อำเภออื่นๆเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ กระตุ้นให้เกิดการใช้จ่าย และส่งเสริมการท่องเที่ยว

นายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการยกระดับการท่องเที่ยวของประเทศไทย การเพิ่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง และวางแผนฐานราก ด้านการท่องเที่ยวที่เน้นมาตรฐาน และคุณภาพระดับสากล จากการจัดกิจกรรมเดินกิน ชิม เที่ยว ถนนคนเดินเชียงคาน จังหวัดเลย จะเป็นการกระตุ้น และจูงใจให้นักท่องเที่ยวประชาชนผู้มาร่วมงาน มีการจับจ่าย ใช้สอยเพิ่มมากขึ้น กระตุ้นเศรษฐกิจให้เกิดการหมุนเวียน การจัดให้มีกิจกรรมที่เข้าถึงทุกกลุ่มวัย อันนำไปสู่การสร้างเวทีแห่งความสุข ให้กับทั้งผู้ซื้อ ผู้ขาย นักท่องเที่ยว และประชาชนทั่วไป สร้างรายได้ สร้างอาชีพส่งเสริมการท่องเที่ยวในระดับพื้นที่ และสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้ตรงตามเป้าหมาย

 

Visitors: 4,072