กอ.รมน.เลย จัดโครงการอบรมพัฒนาสัมพันธ์ ปี 63

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 20 ธ.ค.62 ที่บ้านหินเกิ้ง ต.โคกขมิ้น  อ.วังสะพุง จ.เลย พ.อ.สมหมาย บุษบา รอง ผอ.รมน.จังหวัด ล.ย. (ท.) /รอง ผบ.มทบ.28  เป็นประธานในการจัดโครงการอบรมพัฒนาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 มี หน.ส่วนราชการและประชาชนเข้าร่วมการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจำวัน การเข้าระงับเหตุ และการฝึกบุคคลท่ามือเปล่า

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาสัมพันธ์การปฏิบัติงานด้านมวลชน ให้มีความเข้มแข็ง มีอุดมการณ์ความรักชาติ ยึดมั่นในความจงรักภักดี มีความรักความสามัคคี และมีความศรัทธาในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สามารถสนับสนุนการแก้ไขปัญหาภัยคุกคามที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และความสงบเรียบร้อยของสังคม จากการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา หน่วยงานต่างๆ ที่ปฏิบัติงานร่วมกับ กอ.รมน. มีความรักชาติ ยึดมั่นในความจงรักภักดี มีความสามัคคี และมีความศรัทธาในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และมีจิตสำนึกด้านความมั่นคง ตามที่ กอ.รมน. กำหนดมากยิ่งขึ้น ดังนั้นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในอุดมการณ์ความรักชาติ และการสร้างจิตสำนึกในคนไทยในทุกศาสนา ทุกเชื้อชาติ และทุกสาขาอาชีพ ให้รู้และเช้าใจ เพื่อนำไปขยายผลในระดับครอบครัว ชุมชนให้เข้มแข็ง และมีปรากฏผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็ว จึงเป็นภารกิจที่สำคัญของ กอ.รมน. ในการจัดตั้งมวลชนให้เป็นแกนหลักในการเฝ้าระวังแจ้งเตือน และเข้าร่วมปฏิบัติกับเจ้าหน้าที่ของรัฐต่อไป

Visitors: 4,965