นอภ.วังสะพุง เป็นประธานพิธีโยนอ้อย

เมื่อเวลา 09.09. วันที่ 2 ธ.ค.62 ณ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัทโรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด สาขาวังสะพุง ต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง จ.เลย  นายประยูร อรัญรุท นายอำเภอวังสะพุง เป็นประธานพิธีโยนอ้อยประจำปี 2562 /2563 มีส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้จัดการอาวุโส ผู้อำนวยการผลิตอ้อย  นายกสมาคมชาวไร่อ้อย จ.เลย ผู้ใหญ่บ้าน เกษตรกรชาวนาไร่อ้อย เข้าร่วมประมาณ 300 คน ร่วมกิจกรรม ซึ้งได้ชี้แจงนโยบาย ราคาอ้อยสดสะอาด อ้อยเผาที่เข้าโรงงาน พร้อมได้ทำความเข้าใจและขอความร่วมมือเกษตรกรชาวไร่อ้อย ผู้ขับรถบรรทุกอ้อย เพื่อประสานการปฏิบัติ จำนวน 3 ประเด็น ดังนี้                     

1.การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอันเกิดจากการขนส่งอ้อยจากไร่อ้อย สู่ลานรับซื้อและขนส่งเข้าสู่โรงงานน้ำตาล ขอให้ปฏิบัติตามกฎหมายจราจร มาตรการความปลอดภัยของโรงงานอย่างเคร่งครัด ทั้งการบรรทุกสูง อ้อยตกหล่นระหว่างขน การติดสัญญาณไฟท้ายช่วงกลางคืน การจอดรถริมทางกรณีรถเสีย การแจ้งเหตุด่วนและการไม่เสพสารเสพติดและดื่มสุราขับรถ เป็นต้น                    

2.การเผาอ้อยให้ยึดถือมติ ครม.อย่างเคร่งครัด กรณีอ้อยสด อ้อยเผาหรืออ้อยไฟไหม้ 70 : 30 เป็นอย่างน้อย ถ้าไม่เผาเลยยิ่งดี ปีนี้โรงงานสนับสนุนรถสางใบอ้อย รถตัดอ้อยเพิ่มขื้น รวมทั้งการรับซื้อใบอ้อยราคา ตันละ 1,000 บาท                    

3.การรณรงค์ลดปริมาณค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ (PM 2.5) ซึ่งเกิดจากการเผาเพื่อเตรียมพื้นที่ทางการเกษตร การเผาป่า การเผาซังข้าว มลพิษจากท่อไอเสียรถ โรงงานอุตสาหกรรม การก่อ สร้างตึก สร้างถนน และการเผาอ้อย ขอให้ลดการเผาในที่โล่งทุกชนิดเพราะ จ.เลย เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

4.การหาแนวทางลดปัจจัยเสี่ยงในการประกอบอาชีพเกษตรกร(ความเสี่ยงจากภัยพิบัติ จากศัตรูพืชและเรื่องราคา) โดยให้ยึดหลักการน้อมหลักทรงงาน รัชกาลที่ 9 เรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรผสมผสาน เกษตรทฤษฎีใหม่ มาเป็นแนวทางเพื่อลดความเสี่ยง

Visitors: 4,968