โรงงานน้ำตาลดีเดย์เปิดรับผลผลิตอ้อยเข้าหีบ ปี 2562/63

เวลา 09.00 น.ในวันที่ 1 ธ.ค.62 ณ ลานด้านหน้าโรงงานน้ำตาลมิตรภูหลวง ต.โคกขมิ้น อ.วังสะพุง จ.เลย นายชนาส ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานในพิธีเปิดโยนอ้อย ฤกษ์ชัยแห่งความสำเร็จผลผลิตอ้อยเข้าหีบประจำฤดูการผลิตปี 2562/63  “การจัดงานของโรงงานน้ำตาลมิตรภูหลวงปีนี้มีกิจกรรม บริการเกษตรกร ชาวไร่อ้อย และกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมงานปีนี้จำนวนมาก

นายวิชรัตน์ บุปผาพันธ์  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มงานอ้อย รายงานว่า อ้อยถือเป็นเศรษฐกิจอันดับต้นๆของประเทศไทยได้เป็นอัน 2 ของโลกรองจากบลาซิล สามารถสร้างร่ายได้เข้าประเทศปีละกว่า 1 แสนล้านบาท ถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสำคัญของจังหวัดเลย  ที่มีพื้นที่ปลูกอ้อยกว่า 380,000 ไร่คาดการณ์มีปริมาณอ้อย 3.75 ล้านตันคิดเป็นเงินมูลค่า 3-4 พันล้านบาท  ดังนั้น  เกษตรกรช่าวไร่อ้อยจังหวัดเลยจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อชุมชน สำหรับโรงงานน้ำตาลมิตรภูหลวง มีชาวไร่อ้อยคู่สัญญา 8,000 กว่าราย มีเป้าหมายหีบอ้อยในปีนี้ 3.75  ล้านตัน  ที่จะเกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ การจ้าแรงงานในพื้นที่มีร่ายได้หมุนเวียนในชุมชนจังหวัดเลยมากกว่า 10,000 ครอบครัว 

สิ่งที่ต้องการคือการพัฒนาคุณภาพอ้อยให้ได้มาตรฐานทั้งในประเทศและทั่วโลกด้วยการไม่เผาอ้อยก่อส่งโรงงานที่ไม่ได้คุณภาพและต้องไม่เผาหลังการเก็บเกี่ยวอันเป็นการทำลายสิ่งแวดล้อมและความอุดมสมบูรณ์ของดิน   ที่ทางจังหวัดเลยก็วางมาตรการป้องกันไว้แล้ว กิจกรรมสร้างความตระหนักในการขับรถบรรทุกอ้อยด้วยมารยาท วินัยการจราจร ไม่เสพสิ่งมึนเมาและแอลกอฮอล์ทุกชนิด  ส่งเสริมและเกื้อหนุนชาวไร่อ้อยให้ทำการจัดเก็บตัดอ้อยสดส่งมอบโรงงานเพื่อประสิทธิภาพการผลิตน้ำตาลที่ดี เพื่อเพิ่มรายได้ในการแบ่งปัน พร้อมร่วมมือหน่วยงานภาครัฐสกัดปัญหาอ้อยไฟไหม้อย่างเต็มที่ โครงการฯ วันนี้ได้รับความร่วมมือจากมีเจ้าของรถบรรทุก เจ้าของไร่อ้อย เกษตรกรชาวไร่อ้อยและ ส่วนราชการมาจัดกิจกรรมรณรงค์กว่า 200 คน

Visitors: 3,740