วุฒิสมาชิกพบประชาชาชนในพื้นที่เลยและหนองบัวลำภู

เวลา  09.00 น.วันที่  29 พ.ย.62  ณ  ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเลย พลโทจเรศักณิ์ อานุภาพ หัวหน้าคณะพร้อมด้วยคณะสมาชิกวุฒิสภาฯ เดินทางมาพบปะส่วนราชการ หน่วยงานและ ประชาชน มีนายโสภณ  สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมด้วยประชาชน เข้าร่วมต้อนรับและรายงานข้อมูลในพื้นที่  เพื่อทราบในประเด็นแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดเลยที่สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ รวมทั้งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับข้อกฎหมายที่เป็นอุปสรรคกับการบริหารราชการของจังหวัด องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้นำท้องถิ่น และข้อคิดเห็นและข้อเสนอที่เกี่ยวข้องกับประชาชนในด้านต่าง ๆ

โครงการรสมาชิกวุฒิสภาพบประชน ระหว่างวันที่ 28-29 พ.ย.62  เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภูและ เลย   เพื่อนำมาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณากลั่นกรองกฎหมาย และผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายที่ประกาศใช้บังคับแล้ว ให้สอดคล้องกับหลักตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 77 รวมทั้งปฏิบัติภารกิจตามรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 270 บัญญัติให้วุฒิสภามีหน้าที่และอำนาจในการติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ ตลอดจนเสนอแนะและเร่งรัดเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หมวด 16 การปฏิรูปประเทศและตามที่กำหนดในยุทธศาสตร์ชาติ จังหวัดเลย รายงานข้อมูลจังหวัดเลยด้าน ปัญหามลภาวะสิ่งแวดล้อม (การเผาอ้อย) หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานทรัพยากรชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปัญหาการตรวจยึดป่า (การประกาศเขตป่าทับซ้อนที่ดินทำกินของประชาชน) หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานทรัพยากรชาติและสิ่งแวดล้อม การก่อสร้างกระเช้าภูกระดึง หน่วยงานรับผิดชอบ หอการค้าจังหวัดเลย และองค์การบริหารส่วน การบริหารจัดการขยะ กรณีการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการขอใช้พื้นที่ หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

พลโทจเรศักณิ์ อานุภาพ หัวหน้าคณะ เปิดเผยว่า เป็นบทบาทและหน้าที่ของคณะ ส.ว.โดยเฉพาะ จ.เลย  ที่มีศักยภาพสูงหลายด้าน มีส่วนงานราชการ ภาคเอกชขน ประชาชน เสนอโครงการพัฒนาและสภาพปัญหาของโครงการที่ผลักดันทั้งการเกษตร อ้อยโรงงาน ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และความคืบหน้าของโครงการกระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูกระดึง เรื่องนี้ทราบว่าผลักดันกันมานานจากมูลค่าก่อสร้าง 200 กว่าล้านบาท แต่มาถึงปัจจุบันสูงขึ้นกว่า 700  ล้านบาท ทั้งการศึกษาผลกระทบ ประชาชนกลุ่มผลักดันกระเช้าฯได้ยื่นหนังข้อเรียกร้องให้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเมื่อคราวมาตรวจราชการที่ อ.นาแห้ว จ.เลย ส่วนผู้รับผิดชอบดำเนินการก่อสร่างคือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลยซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการชี้แจงกับสภา อบจ.และหางบประมาณมาดำเนินการ ตนจะได้ติดตามความคืบหน้าให้อีกที และจะแจ้งให้ทางจังหวัดเลยทราบผลโดยเร็ว

จากนั้น เวลา 13.30 – 14.30 น. คณะสมาชิกวุฒิสภา จะรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะ ณ เทศบาลตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย รวมทั้งพบปะเยี่ยมเยียนและรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอในประเด็นเรื่องการท่องเที่ยวและอื่น ๆ จากพี่น้องประชาชน ณ วัดศรีโพนแท่น  ต.นาซ่าว  อ.เชียงคาน จ. เลย

Visitors: 4,966