ขนส่งเลยจัดกิจกรรมนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ รุ่นที่ 4

เวลา 09.00 น. วันที่ 27 พ.ย.62 ณ ห้องประชุมโรงเรียนภูกระดึงวิทยา คม ต.ผานกเค้า อ.ภูกระ ดึง จ.เลยสำนักงานขนส่งจังหวัดเลย บูรณาการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 โรง เรียนภูกระดึงวิทยาคม และภาคีเครือข่ายอุบัติ เหตุทางถนนจังหวัดเลยรณรงค์ช่วงเตรียมความพร้อม การรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 โดยดำเนินการกิจกรรมโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ รุ่นที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563  มีนักเรียน ที่มีคุณสมบัติเข้ารับการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ จำนวน 70 คน หลังจากนี้นักเรียนสามารถเดินทางไปสอบเพื่อขอรับใบขับขี่ที่สำนัก งานขนส่งจังหวัดเลยต่อไป                    

Visitors: 4,475