สสจ.เลย รณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัดในกลุ่มเด็ก

เวลา 10.30 น.วันที่ 14 พ.ย.62  ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านขอนแดง ต.นาอาน อ.เมืองเลย จ.เลย นายปรีดา วรหาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัดในกลุ่มเด็กอายุ 1-12 ปี ทั่วประเทศ ตามแผนเร่งรัดกำจัดโรคหัดของประเทศไทย ปี 2562-2563 

นายอภิชาติ สบู่แก้ว สาธารณสุขอำเภอเมืองเลย กล่าวรายงานว่า โครงการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัดในกลุ่มเด็กอายุ 1-12 ปี ทั่วประเทศ ตามแผนเร่งรัดกำจัดโรคหัดของประเทศไทย ในครั้งนี้จัดขึ้นเนื่องจากประเทศไทย เป็นหนึ่งใน 11 ประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และตะวันออก ได้ให้ข้อตกลงร่วมกันในการกำจัดโรคหัดให้หมดไปจากภูมิภาค โดยกำหนดเป้าหมายให้อุบัติการณ์ของโรคหัดไม่เกิน 1 ต่อประชากรล้านคน และไม่มีการติดเชื้อภายในประเทศ ส่วนสถานการณ์โรคหัดปัจจุบันพบการระบาดทุกภูมิภาคของโลกผู้ป่วย 433,963 ราย สำหรับประเทศไทยปี 2562 ข้อมูล ณ วันที่ 18 พ.ย.62 พบผู้ป่วย 2,861 ราย เสียชีวิต 21 ราย พบการระบาดใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนโรคหัด และได้รับไม่ครบตามเกณฑ์ พบการระบาดในกลุ่มนักเรียนบางพื้นที่ รวมทั้งพบการระบาดในกลุ่มผู้ใหญ่ที่อยู่รวมกันหมู่มาก เช่น เรือนจำ โรงงาน ส่วนสถานการณ์โรคหัดของจังหวัดเลย ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค 61- 11 พ.ย.62 พบผู้ป่วย 4 รายอายุ 13-18-20 และ 22 ปี

โครงการวันนี้มีกิจกรรมประกอบไปด้วย การฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดในเด็กอายุ 7-12 ปี ผู้รับวัคซีนไม่ครบถ้วน จากโรงเรียนบ้านฟากนา โรงเรียนบ้านขอนแดง โรงเรียนเทศบาลนาอาน โรงเรียนบ้านติดต่อ รวมทั้งหมด 19 คน พร้อมกับจัดนิทรรศการความรู้เรื่องโรคหัดและวัคซีนป้องกันโรคหัด การตอบคำถามชิงรางวัลและผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยครูนักเรียนรวมทั้งสิ้น 130 คน

Visitors: 4,966