อ.วังสะพุง ช่วยเหลือประนอมหนี้เกษตรกร

เวลา 10.00 น. วันที่ 13 พ.ย.62 นายประยูร อรัญรุท นายอำเภอวังสะพุง จ.เลย เป็นประธานการประชุม คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนหมุนเวียนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน ส่วนอำเภอวังสะพุง (อบก.) เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ถูกยึดบ้านซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยซึ่งมีบ้านพร้อมที่ดิน จำนวน 0 - 1-90 ไร่ ซึ่งบ้านดังกล่าวมีผู้อาศัยอยู่ด้วยกัน 5 คน ซึ่งช่องทางนี้เป็นการอำนวยความเป็นธรรมให้แก่เกษตรกรที่เดือดร้อนกรณีที่จะถูกยึดบ้านที่อยู่อาศัย หรือที่ดินทำกินที่ได้นำไปจำนอง ขายฝาก ชำระหนี้สินสัญญากู้ยืมเงิน หรือซื้อคืนที่ดินที่ได้สูญเสียสิทธิ์หรือกรรมสิทธิ์ไป ซึ่งจะมีขั้นตอนการไกล่เกลี่ยประนีประนอม ของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอและการวิเคราะห์ศักยภาพของลูกหนี้ของ ธกส.และนำเข้าที่ประชุมของคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนหมุนเวียนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนส่วนอำเภอ ซึ่งมูลหนี้ไม่เกิน 300,000 บาท ถ้าเกินจะเสนอในคณะกรรมการฯระดับจังหวัดที่แก้ไขใหม่คือมูลหนี้เกิน 300,000 บาทแต่ไม่เกิน 2,500,000 บาทซึ่งถือว่าเป็นช่องทางหนึ่งในการอำนวยความเป็นธรรมให้แก่เกษตรกรและผู้ยากจน ในส่วนอำเภอวังสะพุง ในวันนี้ได้ให้ความเห็นชอบในการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อคืนบ้านที่อยู่อาศัยคืน จำนวน 1 รายซึ่งวันนี้ได้ประชุมพิจารณา ณ ห้องประชุม ชั้น2 ธ.ก.ส.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย

Visitors: 4,470